Bình bia mộ cả đời ngồi cầu siêu sinh tịnh độ cho người đã mất.

Bình bia mộ cả đời ngồi cầu siêu sinh tịnh độ cho người đã mất.

Cuộc đời làm bia mộ của Bình là như thế, cứ âm thầm lặng lẽ một mình một phòng tâm linh, phát tâm bồ đề, hồi hướng công đức để niệm phật, cầu siêu cho các vong linh được siêu thoát về bên chư Phật.

Đây là một việc mà Bình vẫn làm hàng ngày, làm bằng sự thành tâm chẳng chút mong cầu đòi hỏi, cứ âm thầm làm, phát từ tâm thanh tịnh, thậm chí khách hàng cũng không biết tới việc công đức này, vì không phải ai cũng gieo duyên được hay thấu tỏ việc thiện lành hay thần thức vong linh trong kinh điển dạy được.

Kinh điển dạy rằng cầu tức là cầu nguyện, siêu có nghĩa là thoát. Cầu siêu có nghĩa là cầu nguyện để ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ của mình, nếu giờ này còn đang lưu lạc ở địa ngục, ngã quỷ, súc sinh thì sẽ được siêu thoát, được giải phóng khỏi cảnh giới khổ đau để sinh về cõi Tịnh độ của đức Phật A Di Đà.

Giai đoạn hồi hướng công đức cầu siêu khi làm bia mộ.

Giai đoạn cầu cho vong linh người đã khuất về bên chư Phật, cũng như Bình từng cầu nguyện sau khi mất đi về với Chúa ở bên công giáo đều thực hiện trước khi làm bia mộ.

Khi nhận được các thông tin tên tuổi của người mất, hay di ảnh mà khách hàng gửi trong email, bao giờ Bình bia mộ cũng ghi chép lại, in thành bài vị, rồi tụng niệm kinh vãng sanh tịnh độ.

Siêu thoát về cõi lành, về bên Chư Phật là nguyệt vọng và ước muốn nhằm tới của người quá cố, cũng nhằm gieo duyên cho con cháu của người quá vãng được dịp học hỏi về lòng hiếu hạnh, và có cơ hội để trau dồi tâm tính thiện lành.

Khi làm bia mộ mà người mất chưa được 49 ngày, thì nên biết tới bài lễ này.

Hôm nay chúng tôi sẽ để lại một bài lễ dâng cơm cho cha mẹ khi đã mất, mà vong linh chưa siêu thoát để cho mọi người tham khảo, cũng là tư liệu để áp dụng cho những thân nhân khác mà mới ra đi.

Thưa rằng:

Thiết nghĩ, nhân sinh tại thế

Họa mấy người được sống tám, chín mươi

Đôi ba mươi năm cũng kể một đời

Nhưng số phận biết làm sao tránh được

Nhớ hồn thủa trước, trong buổi xuân xanh

Ơn mẹ cha đạo cả sinh thành, đêm ngày dạy dỗ

Đường ăn, nỗi ở, việc cửa việc nhà

Lại lo bề nghi thất nghi gia

Cho sum họp, trúc mai mấy đóa

Cương thường đạo cả, lòng những lo hiếu thảo đền ơn

Nếp kiệm cần hằng giữ sớm hôm

May nối được gia đường cơ chỉ

Ba lo bảy nghĩ, vất vả trăm bề

Cho vẹn toàn đường nọ, lối kia

Tuy khó nhọc chưa cam thỏa dạ

Bỗng đâu gió cả, phút bẻ cành mai

Hoa lìa cây rụng cánh tơi bời

Yến lìa tổ, kêu xuân vò võ

Tưởng hồn trường thọ

Dìu con em

Khuyên nhủ nên người

Ai ngờ trăng lặn sao dời

Hồn đã biến về nơi Tây Trúc

Từ đây lấy ai chăm sóc

Ngõ Trúc, tường Đào

Từ nay quạnh bóng ra vào

Cõi Nam, cảnh Bắc

Ngày chầy sáu khắc, đêm vằng vặc năm canh

Tưởng phất phơ

Thoáng hiện ngoài mành

Tưởng thấp thoáng bóng hình trên khói

Hiên mai bóng rọi, vào ngẩn ra ngơ

Hết đợi thôi chờ, nắng hồng giá lạnh

Ai hay số mệnh

Thuốc trường sinh, cầu Vương mẫu chưa trao

Bút chú tử, trách Nam Tào sớm định

Bùi ngùi cám cảnh

Tuôn rơi nước mắt rầm rầm

Nhớ nơi ăn chốn ở buồng nằm

Như cắt ruột, xé lòng con trên trần thế

Mấy dòng kể lể

Chiêu hồn về than thở nguồn cơn

Cầu anh linh phù hộ cháu con

Cầu thánh Phật độ trì

Cho vong hồn siêu thoát

Nam mô a di đà Phật

Nam mô a di đà Phật

Nam mô a di đà Phật

Đây là bài dâng cơm chúng tôi tự soạn ra, để ai đó nhận được sự đồng cảm, cũng là gieo duyên cho những ai gặp được Bình mà làm bia mộ hay những công việc tâm linh.

                                                                                                Biên tập: cư sĩ phật giáo: Hạnh Nguyên

                                                                                                                 ĐT: 0961.257170

Tel/Zalo/Viber: 038.222.8481
Chat Facebook
Tel/Zalo/Viber
038.222.8481
ĐẶT HÀNG NHANH